15mmx17mm 五眼六通手串 (請報手圍)

Quantity

Summary

+
五眼六通,一種非常珍貴的菩提果實,成熟蒂落後,頂部有五個小孔,裏面有五顆種子,象五個眼睛,首尾貫穿打洞,製成佛珠,便稱為「五眼六通」。佛教中「五眼」是指肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼五種能力,「六通」是指神足通、天耳通、天眼通、他心通、宿命通、漏盡通。 五眼六通菩提:學名——南酸棗 Choerospondias axillaris(Roxb.) Bt .et Hill 漆樹科南酸棗屬植物。又名「四眼果」、「五眼果」、「酸棗樹」、「貨郎果」、「鼻涕果」。產於印度及中國南部。 五眼六通菩提佛教概念 佛教的五眼六通: 五眼者 一肉眼,持戒清淨。 二天眼,能分別小乘。 三慧眼,能分別二乘。 四法眼,能分別大乘。 五佛眼,能分別最上乘。 六通者 一天眼通,見佛性,洞徹本地風光。 二天耳通,能懂最上乘法,證與證者,言語互相了解,旁人不知。 三他心通,悟與悟者,心得相同。 四宿命通,無量劫生死種子,和盤托出。 五神足通,佛性遍滿虛空,無所不在,如旭日當空。 六漏盡通,證無餘涅盤,不受後有。

You might also like